Anna Słowikowska

Dnia 14 września 2011 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się statutowe posiedzenie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrany został ks. prof. dr hab. Janusz Gręźlikowski, który przedstawił porządek obrad.

1.    Ks. prof. dr hab. J. Krukowski prezes SKP przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w minionym roku sprawozdawczym (31 VIII 2010 31 VIII 2011). Rozpoczął je modlitwą za nieżyjących już członków Stowarzyszenia, w szczególności za zmarłych w ostatnim roku: ks. dra Józefa Dolinę, ks. mgra Franciszka Jarzembowskiego, ks. dra Stefana Kośnika, ks. dra Kazimierza Z. Sowińskiego, ks. prof. dra hab. Remigiusza Sobańskiego, ks. dra Andrzeja Wrotniaka, ks. mgra Sławomira Zalassa.
W roku sprawozdawczym do SKP należało 19 członków honorowych, godność taką otrzymał: biskup toruński Andrzej Suski. Stowarzyszenie liczyło 613 członków zwyczajnych. Prezes SKP powiedział, że w minionym roku zorganizowano konferencję pt. Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele (Toruń, 7-8 września 2010 r.) oraz Postępowanie administracyjne w Kościele (Lublin, 6 czerwca 2011 r.). Ponadto w ramach działalności Stowarzyszenia opublikowane zostały materiały pokonferencyjne
z Torunia (Organizacja i funkcjonowanie administracji w Kościele, red. J. Krukowski, W. Kraiński, M. Sitarz, Toruń 2011, ss. 246) oraz wydany został 24 numer Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Podkreślił, że dzięki staraniom ks. dra hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL sekretarza Biuletynu, materiały
w nim publikowane otrzymują punktację Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

2.         Szczegółowe sprawozdanie finansowe za ubiegły rok sprawozdawczy przedstawił ks. dr Czesław Bielec, skarbnik SKP.

3.         Protokół Komisji Rewizyjnej SKP przedłożył jej członek ks. dr Zbigniew Jaworski. Stwierdził, że działalność Zarządu SKP była zgodna ze Statutem i zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

4.         Sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zebranie Stowarzyszenia i Zarządowi zostało jednomyślnie udzielone absolutorium.

5.         Prezes zapoznał zebranych z planem działalności Stowarzyszenia na przyszły rok oraz poprowadził dyskusję dotyczącą problematyki i miejsca następnego spotkania członków SKP.
Na temat sympozjum w przyszłym roku zaproponowano m.in. podjęcie zagadnień dotyczących parafii, jej statusu prawnego, struktury organizacyjnej i zadań. Jako miejsce spotkania
w przyszłym roku zaproponowano Gdańsk. Przyjęto propozycję współpracy z Instytutem Teologicznym w Ołomuńcu na wniosek o. prof. Damiána Němeca.

6.         Walne Zebranie podjęło uchwałę w sprawie nadania członkowstwa honorowego dla kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego oraz abpa Celestino Migliore, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.

7.         Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski wiceprezes SKP dokonał wręczenia dyplomu poświadczającego godność członka honorowego SKP dla ks. prof. J. Krukowskiego. Stosowana uchwała
w tej sprawie została podjęta 8 września 2009 r. w Częstochowie.

Na zakończenie Walnego Zebrania ks. Krukowski, prezes SKP, podziękował uczestnikom za udział w  Kongresie w Warszawie,
a organizatorom za trud włożony w jego przygotowanie.