Anna Słowikowska

Dnia 8 września 2009 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, podczas obrad ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, odbyło się doroczne, statutowe Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 1. Ks. prof. dr hab. J. Krukowski prezes SKP rozpoczął Walne Zebranie powitaniem uczestników i modlitwą za zmarłych członków Stowarzyszenia. Następnie przedstawił porządek obrad.
 2. W pierwszej kolejności zaproponował kandydatów na członków honorowych SKP. Walne Zebranie podjęło uchwałę, aby w to grono włączyć: kard. Tarcisio Bertone, Sekretarza Stanu Jego Świątobliwości Benedykta XVI; abp. Francesco Coccopalmerio, Przewodniczącego Papieskiej Rady Tekstów Prawnych oraz abp. Stanisława Nowaka, Metropolitę Częstochowskiego.
 3. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w minionym roku sprawozdawczym (4 IX 2008 ? 9 IX 2009) przedstawił prezes SKP. Podkreślił, że w roku tym zorganizowano konferencję pt.: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła (Częstochowa, 8-9 września 2009 r.). Ponadto w ramach działalności Stowarzyszenia wydane zostały materiały pokonferencyjne z Łodzi (red. J. Krukowski, Z. Tracz), publikacja książki O Sanctorum Mater (red. W. Bar, L. Fiejdasz) oraz przygotowany został 22 numer ?Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich?.
 4. Szczegółowe sprawozdanie finansowe za ubiegły rok sprawozdawczy przedstawił ks. dr Cz. Bielec, Skarbnik SKP.
 5. Protokół Komisji Rewizyjnej SKP przedłożył jej przewodniczący ks. dr W. Gałązka. Stwierdził, że działalność Zarządu SKP była zgodna ze Statutem i zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.
 6. Odczytane sprawozdania zostały jednomyślnie przyjęte przez członków Stowarzyszenia, a Zarządowi zostało udzielone absolutorium.
 7. Prezes SKP zapoznał zebranych z planem działalności Stowarzyszenia na przyszły rok oraz poprowadził dyskusję dotyczącą treści i miejsca następnego spotkania. Ze względu na zaplanowany w 2011 r. Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego w Warszawie, którego problematyką będzie administracja w Kościele, zaproponował, aby SKP przygotowało się do tego wydarzenia podejmując ten właśnie temat. Zgłaszano również inne, np. prawo naturalne, małżeństwa mieszane, miejsce prawa kanonicznego w innych systemach prawa. Jako miejsce spotkania w przyszłym roku zaproponowano Toruń.
 8. W celu ujednolicenia publikacji materiałów pokonferencyjnych SKP i usprawnienia prowadzonych nad nimi prac podjęto uchwałę, iż materiały będą wydawane w Lublinie. Odpowiedzialność za wykonanie uchwały spoczywa na Zarządzie SKP.
 9. Z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa ks. prof. dr. hab.
  J. Krukowskiego i ks. dr. Cz. Bielca, Walne Zebranie podjęło uchwałę, w której członkostwo honorowe SKP nadano prof. J. Krukowskiemu, a dyplom uznania dr. Cz. Bielcowi.

Na zakończenie Walnego Zebrania ks. J. Krukowski prezes SKP podziękował uczestnikom za udział w konferencji, a organizatorom za trud włożony w jej przygotowanie.