Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej doktorantów

Lublin, 2 czerwca 2012 r.

W statucie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II czytamy: Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy kształcenie i promowanie pracowników nauki (§ 5 ust. 4 pkt 2).

Dnia 2 czerwca 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się I ogólnopolska konferencja naukowa pt. Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, której organizatorami byli: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Katedra Historii Źródeł Kościelnego Prawa Polskiego KUL, Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie.

Mariola Lewicka

Lublin, dnia 16 maja 2012 roku

Zarząd Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przyznał ks. prof. dr. hab. Józefowi Krukowskiemu Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 16 maja 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Auli Stefana Kard. Wyszyńskiego.

Anna Słowikowska

Sprawozdanie Z XIV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego

Warszawa, 14-18 września 2011 r.

Administracja w prawie kanonicznym pod takim hasłem odbywał się w dniach 14-18 września 2011 r. XIV Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego zorganizowany przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie pod przewodnictwem prof. J. Wroceńskiego Dziekana WPK przy współudziale Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Kanonicznego (Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Rzym) na czele z prof. P. Valdrinim Przewodniczącym Consociatio.

Anna Słowikowska

Dnia 14 września 2011 r. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się statutowe posiedzenie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Na przewodniczącego Walnego Zebrania wybrany został ks. prof. dr hab. Janusz Gręźlikowski, który przedstawił porządek obrad.

Mariola Lewicka

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Lublin, dnia 6 czerwca 2011 roku

Problematyka prawa administracyjnego w Kościele była przedmiotem Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Postępowanie administracyjne w Kościele, która odbyła się w Lublinie w dniu 6 czerwca 2011 r. Konferencję zorganizowali: Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Nauk Prawnych TN KUL, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.