Aktualności

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolską Konferencję Naukową pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza Biskupa Diecezji Sandomierskiej

AKTUALNE PROBLEMY RELACJI PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ
ORAZ PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO

Organizatorzy:

  • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
  • Sąd Biskupi Diecezji Sandomierskiej
  • Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL
  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Termin: 1-3 września 2020 r.

Miejsce konferencji: Dom Katolicki w Sandomierzu, ul. Mariacka 12, 27-600 Sandomierz

PROGRAM

1 WRZEŚNIA (WTOREK)

Przyjazd Uczestników

19.00 Kolacja

2 WRZEŚNIA (ŚRODA)

9.00 Otwarcie Konferencji i powitanie Uczestników:

  • Bp dr Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Diecezji Sandomierskiej
  • Bp dr Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Prawnej KEP
  • prof. dr hab. Józef Krukowski, prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

SESJA I

Przewodniczący: Bp dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP

9.30 Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN), Wkład Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II w normalizację stosunków Państwo-Kościół w Polsce po II wojnie światowej

10.00 Mec. Marek Markiewicz, Aktualne problemy związane ze stosowaniem Konkordatu w Polsce

10.30 Mikołaj Pawlak (RPDz), Aktualne problemy ochrony praw dziecka

11.00 Dyskusja

11.15 Przerwa

SESJA II

Przewodniczący: Bp dr Ryszard Kasyna, przewodniczący Rady Prawnej KEP

11.30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, Prawo wiernych do sakramentów świętych w prawie kanonicznym i polskim

12.00 Ks. prof. dr hab. Józef Krzywda (UPJPII), Waga zbieżności istotnych norm prawa małżeńskiego w KPK z normami Prawa rodzinnego i opiekuńczego i zachodzącymi między nimi różnicami

12.30 Dr Agnieszka Romanko (KUL), Komisja pojednawcza w postępowaniu administracyjnym w prawie kanonicznym i polskim

13.00  Dyskusja                  

13.15 Przerwa obiadowa

SESJA III

Przewodniczący: Ks. dr hab. Piotr Majer, prof. UPJPII, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII

15.00 Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UO, Tajemnica duszpasterska

15.30 Ks. dr Michał Grochowina (WSD Sandomierz), Obowiązek denuncjacji w aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego

16.00 Ks. dr Krzysztof Cisek (Kongregacja Doktryny Wiary), Przestępstwa zarezerwowane Kongregacji Nauki Wiary. Wybrane zagadnienia proceduralne dotyczące prawa Kościoła łacińskiego

16.30 Dyskusja

17.00 Przerwa

17.30 Msza św. koncelebrowana w Katedrze Sandomierskiej pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa dra Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Diecezji Sandomierskiej

18.30 Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

19.30 Kolacja i spotkanie towarzyskie

3 WRZEŚNIA (CZWARTEK)

 SESJA IV

Przewodniczący: Ks. dr hab. Leszek Adamowicz, Oficjał Sądu Metropolitalnego w Lublinie  

7.00 Msza Św. w kaplicach miejsca zakwaterowania (WSD i Ośrodek rekolekcyjny Quo vadis)

8.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW), Error qualitatis (kan. 1097 § 2 KPK) w orzecznictwie Roty Rzymskiej

9.00 Dr Kinga Szymańska (UKSW), Zespół stresu pourazowego. Aspekt psychologiczno-psychiatryczny

9.30 Ks. prof. dr hab. Ginter Dzierżon (UKSW), Rola biegłych w wyrokach Roty Rzymskiej w sprawach dotyczących wpływu zespołu stresu pourazowego na niezdolność do zawarcia małżeństwa

10.00 Dyskusja

10.15 Przerwa

SESJA V

Przewodniczący: Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. UKSW, Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

10.30 Ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski (UKSW), Prawo o sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego jako imperatyw budujący communio familiaris 

11.00 Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. US, Relacje wiara-sakrament w matrymonialistyce doby posynodalnej. Nowa koncepcja odpowiedzi na impulsy doktrynalne

11.30 Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie), Problematyka rewizji osobowego prawa rodzinnego

12.00 Dyskusja

12.15 Zamknięcie konferencji

12.30 Obiad

Organizatorzy Konferencji proszą, aby P.T. Uczestnicy:

  • zgłosili udział w niej do dnia 20 sierpnia 2020 r. do: ks. dr. Michała Grochowiny (tel. 666 660 989, e-mail: kanonisci.sandomierz@gmail.com)
  • w zgłoszeniu podali datę swojego przyjazdu i wyjazdu
  • kapłani zabrali ze sobą stuły i alby

Ze względu na stan epidemii i związane z nim ograniczenia dotyczące zakwaterowania i liczby osób w pokojach, organizatorzy zapewniają nocleg tylko dla Księży Biskupów, prelegentów oraz 30 osób (decyduje kolejność zgłoszeń). Pozostałe osoby proszone są o indywidualne zapewnienie sobie noclegu w hotelach w Sandomierzu.

Wzorem lat ubiegłych Uczestnicy mogą złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz organizacji Konferencji (sugerowana kwota to 100 złotych). Wpłat można dokonywać u organizatorów po przyjeździe na Konferencję.

Księża Biskupi i prelegenci mają zakwaterowanie w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, przy ul. Żeromskiego 6.

Pozostali uczestnicy w Ośrodku Rekolekcyjnym Quo vadis, przy Placu św. Wojciecha 4.

        W imieniu Organizatorów

        serdecznie zapraszamy

        Ks. Prof. Dr hab. Józef Krukowski, prezes SKP

        Ks. Dr Michał Grochowina, oficjał Sądu Diecezji Sandomierskiej