"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" rok XXVII (2017), nr 30  

Spis treści

 

ARTYKUŁY

 

Wojciech Góralski, Wykluczenie bonum sacramenti (kan. 1101 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) w wyroku c. Benedetto Tuzia (biskup Orvieto-Todi) z 16 maja 2016 roku w procesie skróconym

Wojciech Góralski, Exclusion of bonum sacramenti (canon 1101 § 2 of the Code of Canon Law of 1983) in the Judgment Concerning Benedetto Tuzia (Bishop Orvieto-Todi) of 16 May 2016 in Shortened Proceedings

 

Józef Krukowski, Stolica Apostolska wobec komunizmu. Od Benedykta XV do Jana Pawła II

Józef Krukowski, Holy See’s Standpoint on Communism. From Benedict XV to John Paul II

 

Mirosław Sitarz, Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej

Mirosław Sitarz, Requirements for the Office of Chancellor of the Diocesan Curia

 

SPRAWOZDANIA

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 

Paweł Zawada, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”

 

Malwina Kędracka, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

PRO MEMORIA

Dominik Dryja, Śp. abp Zygmunt Zimowski

 

INFORMACJE

Agnieszka Romanko, Nowości wydawnicze polskich kanonistów

 

 

"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" rok XXVIII (2018), nr 31  

Spis treści

 

ARTYKUŁY

Prawo konkordatowe

Józef Kowalczyk, Konkordat polski z 1993 roku. Zarys problematyki

 

Wojciech Góralski, Postanowienia Konkordatu polskiego z 1925 roku i problem ich recepcji i realizacji

Wojciech Góralski, The Provisions of the Polish Concordat of 1925 and the Problem of their Reception and Realization

 

Józef Krukowski, Konkordat polski 1993/1998: geneza, przedmiot i stosowanie

Józef Krukowski, The Polish Concordat 1993/1998: Genesis, Subject and Realization

 

Paweł Zając, RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej

Paweł Zając, RODO and Catholic Church in Poland. Determination of the Scope of the European Union’s Activities

 

Prawo małżeńskie i rodzinne

Ginter Dzierżon, Fides et sacramentum. Wiara nupturienta a ważność małżeństwa

Ginter Dzierżon, Fides et sacramentum. The Faith of the Nupturient and Validity of Marriage

 

Piotr Kroczek, Kompetencje promotora sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim

Piotr Kroczek, Competences of the Promotor of Justice in the Revised Matrimonial Process

 

Andrzej Pastwa, Bonum coniugumproblem hermeneutyczny orzecznictwa kościelnego

Andrzej Pastwa, Bonum coniugum: Hermeneutical Problem of the Ecclesiastical Jurisprudence

 

Tomasz Rozkrut, Rola adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim

Tomasz Rozkrut, Role of Attorney-at-Law in Reformed Matrimonial Process

 

SPRAWOZDANIA

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 

Aleksandra Rybaczek, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-letniej rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”

 

Paweł Banduła, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”

 

Mirosław Sitarz, Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

 

Igor Kilanowski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość”

 

Paweł Banduła, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

PRO MEMORIA

Kazimierz Święs, Ś.p. bp dr hab. Kazimierz Ryczan

 

Wiesław Bar, Ś.p. ks. kan. dr Kazimierz Gajda

 

Agnieszka Romanko, Ś.p. ks. kan. mgr lic. Piotr Podolak

 

INFORMACJE

Anna Słowikowska, Nowości wydawnicze polskich kanonistów