XXVIII (2018), nr 31

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich rok XXVIII (2018), nr 31

Spis treści

ARTYKUŁY - Prawo konkordatowe

Józef Kowalczyk

Konkordat polski z 1993 roku. Zarys problematyki

Wojciech Góralski

Postanowienia Konkordatu polskiego z 1925 roku i problem ich recepcji i realizacji

The Provisions of the Polish Concordat of 1925 and the Problem of their Reception and Realization

 

Józef Krukowski

Konkordat polski 1993/1998: geneza, przedmiot i stosowanie

The Polish Concordat 1993/1998: Genesis, Subject and Realization

Paweł Zając

RODO a Kościół Katolicki w Polsce. Określenie zakresu działalności Unii Europejskiej

RODO and Catholic Church in Poland. Determination of the Scope of the European Union’s Activities

ARTYKUŁY - Prawo małżeńskie i rodzinne

Ginter Dzierżon

Fides et sacramentum. Wiara nupturienta a ważność małżeństwa

Fides et sacramentum. The Faith of the Nupturient and Validity of Marriage

Piotr Kroczek

Kompetencje promotora sprawiedliwości w nowym procesie małżeńskim

Competences of the Promotor of Justice in the Revised Matrimonial Process

Andrzej Pastwa

Bonum coniugum: problem hermeneutyczny orzecznictwa kościelnego

Bonum coniugum: Hermeneutical Problem of the Ecclesiastical Jurisprudence

Tomasz Rozkrut

Rola adwokata w zreformowanym procesie małżeńskim

Role of Attorney-at-Law in Reformed Matrimonial Process

Sprawozdania

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Aleksandra Rybaczek

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050-letniej rocznicy Chrztu Polski. Historia i teraźniejszość”

Paweł Banduła

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Kardynał Wyszyński – Nauczyciel praw Bożych”

Mirosław Sitarz

Konferencja Ruchu Europa Christi „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”

Igor Kilanowski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konkordaty polskie. Historia i teraźniejszość”

Paweł Banduła

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

PRO MEMORIA

Kazimierz Święs, Ś.p. bp dr hab. Kazimierz Ryczan

Wiesław Bar, Ś.p. ks. kan. dr Kazimierz Gajda

Agnieszka Romanko, Ś.p. ks. kan. mgr lic. Piotr Podolak

INFORMACJE

Anna Słowikowska, Nowości wydawnicze polskich kanonistów