XXX (2020), nr 33

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich rok XXX (2020), nr 33

Spis treści

Artykuły

Maciej Andrzejewski

Powstanie kontradykcji w procesie o nieważność małżeństwa

Emergence of Contradiction in a Matrimonial Nullity Trial

Wiesław Bar

Komentarze w zagranicznych środkach przekazu po zapowiedzi beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego

Comments in Foreign Media After the Announcement of the Beatification of Cardinal Stefan Wyszyński

Ginter Dzierżon

Problem retroaktywności kan. 1098 w wyroku c. Erlebach z 17 maja 2018 roku

The Problem of Retroactivity of Can. 1098 in the Judgment of the c. Erlebach of 17 May 2018

Waldemar Gałązka

Głos dotyczący opłat sądowych

Opinion on Tribunal Fees

Wojciech Góralski

Umowa ramowa między Stolicą Apostolską i Republiką Konga w sprawie relacji między Kościołem katolickim i Państwem z 3 lutego 2017 roku

Framework Agreement Between the Holy See and the Republic of Congo on the Relationship Between the Catholic Church and the State of 3 February 2017

Krzysztof Kamiński

Władza w Kościele. Ujęcie teologiczno-prawne

Church Authority. Theological and Legal Approach

Sabina Karp

Status Ordynariatu Polowego w Polsce

The Status of the Military Ordinariate of Poland

Miloš Kohútek

Ponowne włączenie do stanu duchownego. Etap diecezjalny

Readmission to the Clerical State. Diocesan Stage

Józef Krukowski

Wkład Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II w normalizację stosunków między Państwem a Kościołem

The Contribution of the Primate of Poland Stefan Card. Wyszyński and Pope John Paul II to the Normalisation of State-Church Relations

Józef Krzywda

Konsekwencje zbieżności zasad i norm małżeńskiego prawa kanonicznego z polskim prawem rodzinnym oraz zachodzących między nimi różnic

Consequences of the Convergence of the Rules and Norms of the Canonical Marriage Law with the Polish Family Law and the Differences Between Them

Piotr Majer

Małżeństwo kanoniczne osób po rozwodzie cywilnym

Canonical Marriage After Civil Divorce

Marcin Rycek

Nowe spojrzenie na funkcję asesora w motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

A New Look at the Function of Assessor in Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

Łukasz Sztolf

Sposoby utraty urzędu proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

The Loss of the Office of Pastor under the 1983 Code of Canon Law

Lucjan Świto

Małżeństwo i rodzina wobec zagrożeń społeczno-cywilizacyjnych. Kontekst prawny

Marriage and the Family in the Face of Socio-Civilization Threats. Legal Context

Sprawozdania

Paweł Lewandowski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

Emilia Brzęk

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim”

Agnieszka Romanko 

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

PRO MEMORIA

Jan Krupka, Śp. bp dr Stanisław Józef Stefanek