Informacje o czasopiśmie

„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”

(„Bulletin of the Association of Polish Canonists”)

ISSN 1731-1438
e-ISSN 2719-7255

DOI PREFIX: 10.32077

 

Cel i zakres tematyczny:

„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” to rocznik wydawany przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa, prawa kanonicznego, a zwłaszcza relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz uroczystości uniwersyteckich i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz biogramy zmarłych Kanonistów (pro memoria).

W czasopiśmie publikowane są artykuły zarówno w j. polskim, jak też w innych językach kongresowych polskich i zagranicznych Autorów. Artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra.

Wszystkie artykuły są recenzowane – przed publikacją teksty poddane są procedurze recenzyjnej (dwie recenzje „blind review”). Artykuły są publikowane wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi w języku angielskim i polskim w wersji drukowanej, a także dostępne nieodpłatnie w całości (Open access) na stronie internetowej czasopisma.

Termin publikacji: 31 lipca

Przypisane dyscypliny naukowe: nauki prawne; prawo kanoniczne

  • Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa

Czasopismo w wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

  • ICI Journals Master List. Czasopismo „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2020, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value): 82.49.
  • ERIH PLUS. Czasopismo zostało wpisane na listę ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).
  • Polska Bibliografia Naukowa.
  • POL-index.

Czasopismo w rejestrze dzienników i czasopism:

„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie I Wydział Cywilny z dnia 7 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I Ns Rej. Pr. 72/15) został wpisany do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Lublinie rejestru dzienników i czasopism pod poz. Rej. Pr. 1434.

W ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” finansowany w latach 2019-2020 na podstawie umowy nr 213/WCN/2019/1 z dnia 7 czerwca 2019 r.

***

© Copyright by:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

*** 

Adres Redakcji i Wydawcy:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Al. Racławickie 14, c-742, 20-950 Lublin

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail:kkpp@kul.pl