Statut

Statut Stowarzyszenia Kanonistów Polskich uchwalony dnia 12 listopada 1990 r. na posiedzeniu Komitetu Założycielskiego w Lublinie

Art. 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kanonistów Polskich.

Art. 2.

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, nazywane dalej Stowarzyszeniem, prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju.

Art. 3.
Stowarzyszenie posiada swoją siedzibę w Lublinie, al. Racławickie 14.

Art. 4.
§ 1. Celem Stowarzyszenia jest rozwój i upowszechnianie nauki prawa kanonicznego w Polsce. Cel ten jest realizowany w zależności od Konferencji Episkopatu Polski. § 2. Cel ten jest osiągany przez:

a)  wspieranie kontaktów między kanonistami i innymi pracownikami instytucji kościelnych,

b)  organizowanie sympozjów i innych form pogłębiania wiedzy przez kanonistów i pracowników instytucji kościelnych,

c)  wydawanie biuletynu i innych publikacji,

d)  współpracęzestowarzyszeniamikanonistówwinnychkrajach,

e)  współpracę z instytucjami naukowymi i kościelnymi.

Art. 5.

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych i honorowych.

Art. 6.
§ 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby, które ukończyły studia prawa kanonicznego lub interesują się prawem kanonicznym z racji wykonywanych zadań.

§ 2 Wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia winien być zgłoszony do Zarządu. Zarząd decyduje o przyjęciu członków do Stowarzyszenia.

§ 3. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do płacenia składek w wysokości ustalonej na Walnym Zebraniu.

§ 4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia nie uiszczający składek przez dwa kolejne lata lub działający na szkodę Stowarzyszenia może być przez Zarząd pozbawiony członkostwa.

Art. 7.
Członków honorowych powołuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Art. 8.
Organami Stowarzyszenia są Walne Zebranie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Art. 9.
Walne Zebranie, które stanowią członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, odbywa się raz w roku. W razie potrzeby może być zwołane częściej.

Art. 10.
Czas i miejsce Walnego Zebrania wyznacza Zarząd po konsultacji z członkami Stowarzyszenia, przeprowadzonej podczas poprzedniego Walnego Zebrania. Zarząd przygotowuje też program zebrania.

Art. 11.
Walne Zebranie odbywa się podczas dorocznej sesji Stowarzyszenia.

Art. 12.
Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd przynajmniej na miesiąc przed planowanym terminem.

Art. 13.
Biskup tej diecezji, na której terenie odbywa się Walne Zebranie, jest honorowym przewodniczącym.

Art. 14.
§ 1. Walne Zebranie uchwala budżet na następny rok, przyjmując sprawozdanie z działalności Zarządu i wykonania budżetu większością głosów, stosowanie do kan. 199 n. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
§ 2. Rok działalności Stowarzyszenia kończy się 31 sierpnia każdego roku.

Art. 15.
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na trzy lata przez Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

Art. 16.
§ 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza-skarbnika i dwóch członków.
§ 2. Członkami Zarządu mogą być osoby posiadające przynajmniej stopień doktora prawa kanonicznego.

Art. 17.
§ 1. Zarząd kieruje sprawami Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.
§ 2. Zarząd podejmuje decyzje zgodnie z kan. 119 n. 1-2 KPK.
§ 3. Prezes kieruje obradami Zarządu Stowarzyszenia, czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania i Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz podejmuje w jego imieniu zobowiązania majątkowe.

Art. 18.
§ 1. W razie śmierci lub rezygnacji prezesa przedłożonej Zarządowi, jego obowiązki pełni wiceprezes, do najbliższego Walnego Zebrania.
§ 2. W razie śmierci wiceprezesa lub sekretarza-skarbnika, prezes powierza ich czynności innym członkom Zarządu. Osoba wyznaczona przez prezesa pełni swoje obowiązki do najbliższego Walnego Zebrania.

Art. 19.

Zadaniem sekretarza-skarbnika jest:
a) troska o to, aby członkowie Stowarzyszenia byli powiadamiani o uchwałach Walnego Zebrania i postanowieniach Zarządu,
b) prowadzenieaktualnejlistynazwiskiadresówczłonkówStowarzyszenia,
c) przyjmowanie rocznych składek od członków Stowarzyszenia oraz innych wpływów, d) prowadzenie dokumentacji działalności Stowarzyszenia, a także wydatków i wpływów.

Art. 20.
Stowarzyszenie wydaje biuletyn dla swoich członków, zawierający informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz nowych aktów normatywnych i orzeczeń trybunałów kościelnych. Redaktorów biuletynu powołuje Zarząd.

Art. 21.
Zarząd może powołać komisje, ilekroć wyda się to pożyteczne dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 22.
Działalność Zarządu ocenia Komisja Rewizyjna składająca się z trzech członków, wybieranych na 3 lata przez Walne Zebranie. Komisja ocenia czy działalność Zarządu jest zgodna ze statutem.

Art. 23.
§ 1. Stowarzyszenie posiada własny majątek pochodzący ze składek członków oraz dotacji, ofiar i zapisów ze strony osób fizycznych i prawnych.
§ 2. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie przy obecności przynajmniej połowy członków, większością dwóch trzecich głosów.
§ 3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na rzecz Konferencji Episkopatu Polski.

Art. 24.
Statut Stowarzyszenia może być zmieniony w całości lub w części przez Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów.

Art. 25.
Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać sekretarzowi-skarbnikowi poprawki do statutu, przynajmniej trzy miesiące przed Walnym Zebraniem.