XXXI (2021), nr 34

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich rok XXXI (2021), nr 34

CAŁY NUMER

Artykuły

Maciej Andrzejewski

Realizacja zasady kontradyktoryjności w kanonach Kodeksu Prawa Kanonicznego po reformie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa papieża Franciszka (dyspozycyjność i niezawisłość)

Implementation of the Principle of Contradiction in the Canons of the Code of Canon Law Following the Reform by Pope Francis of the Process to Declare Nullity of Marriage (Availability and Neutrality)

Wiktor Dziemski

Źródła impedimentum ligaminis (kan. 1085 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) w pierwszej redakcji Decretum Gratiani

The Sources of impedimentum ligaminis (can. 1085 § 1 of the 1983 Code of Canon Law) in the First Recension of Gratian’s Decretum

Ginter Dzierżon

Status kapłanów Bractwa św. Piusa X w przedmiocie asystowania do zawierania małżeństwa w kontekście wytycznych Listu Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei” z 27 marca 2017 roku

Status of Priests of the Confraternity of St. Pius X on the Subject of Assisting in Marriage in the Context of the Guidelines of the Letter
of the Pontifical Commission “Ecclesia Dei” of 27 March 2017

Piotr Fiałek

Zadania delegata ds. ochrony małoletnich przed przemocą seksualną – realizacja w Kościele partykularnym w Polsce

Assignments of the Designated Safeguarding Lead in the Minor Protection Against Sexual Abuse – Implementation in the Particular Church in Poland

Krzysztof Kamiński

Moralno-prawne aspekty przestępstwa według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Moral and Legal Aspects of Crime According to the 1983 Code of Canon Law

Marcin Kołodziej

Kolegialne działanie biskupów w aspekcie efektywnym i afektywnym

Collegial Activity of Bishops in an Effective and Affective Aspect

Przemysław Kusiak

Annulment and Divorce of Marriages within the Polish Legal System

Orzekanie nieważności i rozwodu małżeństw na forum systemu prawa w Polsce

Karolina Mazur

Dochodzenie wstępne w sprawie duchownych podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu z nieletnim

Preliminary Investigation Into Clerics Suspected of Committing Crimes Against the Sixth Commandment of the Decalogue With a Minor

Piotr Sadowski

Examination of Witnesses outside the Seat of the Tribunal in the Light of Can. 1558 of the 1983 Code of Canon Law

Przesłuchanie świadków poza siedzibą trybunału w świetle kan. 1558 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Stanisław L. Stadniczeńko

Idea prawa rodzinnego ideą osobowego człowieka. Wyzwania i zagrożenia (część I)

The Idea of Family Law as the Idea of a Personal Man. Challenges and Threats (Part I)

Mariusz Szypa

Wybrane elementy celebracji Mszy św. w obowiązującym prawodawstwie liturgicznym

Selected Elements of the Celebration of the Holy Mass in the Liturgical Legislation in Force

PRO MEMORIA

Paweł Lewandowski, Śp. Zenon Kardynał Grocholewski

Wiesław Wenz, Śp. Henryk Kardynał Gulbinowicz

Maciej Andrzejewski, Śp. bp prof. dr Antoni Stankiewicz

Lidia Fiejdasz-Buczek, Piotr Stanisz Śp. ks. prof. dr hab. Henryk Misztal