Zasady recenzowania

  • Wszystkie opublikowane w „Biuletynie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” teksty podlegają uprzedniej procedurze recenzyjnej.
  • Zespół redakcyjny „Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” wraz z członkami Rady Naukowej, dokonuje wstępnej oceny nadesłanego tekstu pod względem jego zgodności z → celem i zakresem tematycznym czasopisma oraz z wymogami formalnymi obowiązującymi w czasopiśmie (→ informacje dla Autorów).
  • Sekretarz Redakcji – po wstępnej ocenie – przesyła nadesłany tekst dwóm niezależnym Recenzentom – którzy mają inną afiliację niż afiliacja Autora – w celu przygotowania recenzji.
  • Recenzenci nie znają tożsamości Autora (Autorów) recenzowanej publikacji, jak również nie wiedzą, kto jest drugim Recenzentem (tzw. double-blind review process). Zespół redakcyjny dokonując wyboru Recenzentów uwzględnia ich kompetencje merytoryczne oraz wszelkie okoliczności dotyczące konfliktu interesów.
  • Recenzenci sporządzają recenzje zgodnie z zasadami ich sporządzania, według formularza recenzji (formularz recenzji), który przesyłają via e-mail w pliku word i pdf w ciągu 2 tygodni na adres Redakcji kkpp@kul.pl
  • Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się wnioskiem kategorycznym, dopuszczającym bądź niedopuszczającym publikacji do druku. Publikowane są tylko te materiały, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. Jeżeli artykuł otrzyma jedną recenzję pozytywną i jedną recenzję negatywną, wówczas Komitet Redakcyjny przesyła artykuł do trzeciego Recenzenta. 
  • Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia w recenzji wszelkich okoliczności uderzających w rzetelność badań naukowych.
  • Recenzowanie przebiega zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu pt. → „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” oraz z zaleceniami Komisji ds. Etyki Publikacji (COPE) zawartymi we „Wskazówkach etycznych Komisji ds. Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych” (→ COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers).